Grant Management Seminar

Representing Rotary Club of Yala, PE Rtn Sarita Shrestha, Rtn Om Shanker Shrestha, Rtn Dharmendra Shakya, and PP Rtn Urmila Shrestha attended Grant Management Seminar on 28 April 2019 at Sauraha, Chitwan, Nepal.