Presidents

Dr Kedar Lal Shrestha
RY 1996/1997 - 1997/1998
Thakur M Sakya
RY 1998/1999
Dilendra Raj Shrestha
RY 1999/2000
Badri P Joshi
RY 2000/2001
Devendra B Pradhan
RY 2001/2002
Surendra G Joshi
RY 2002/2003
Krishna Das Tamrakar
RY 2003/2004
Dhruba Man Pradhan
RY 2004/2005
Gopal Man Shrestha
RY 2005/2006
Urmila Shrestha
RY 2006/2007
Kiran Shrestha
RY 2007/2008
Dr Jeevan Lal Amatya
RY 2008/2009
Pramod Singh Pradhan
RY 2009/2010
Narahari Das Joshi
RY 2010/2011
Prafulla M S Pradhan
RY 2011/2012
Kiran Nath Shrestha
RY 2012/2013
Urmila Amatya
RY 2013/2014
Rajendra Man Shrestha
RY 2014/2015
Sushil Bajracharya
RY 2015/2016
Deepak Kumar Shrestha
RY 2016/2017
Dr Laxman Joshi
RY 2017/2018
Surendra Gopal Shrestha
RY 2018/2019
Sarita Shrestha
RY 2019/2020
Subhakar Baidya
RY 2020/2021
Dr Sumitra Manandhar Gurung
RY 2021/2022
Gautam Shrestha
RY 2022/2023
Shobha Devi Shrestha
RY 2023/2024
Dharmendra Shakya
RY 2024/2025